شما به عنوان «همکار HotForex» از مزایای سرویس شفاف همکاری و ابزارهای گزارش‌دهی پیشرفته برخوردار خواهید شد. با این امکانات می‌توانید ترافیک و وضعیت فروش را پایش کنید. «مرکز تحلیل همکاری» (Partnership Analytics Centre) نمایی کامل از حساب شما به همراه گزارش‌های روند، سابقه تراکنش‌ها، کمیسیون‌ها، پرداخت‌ها، تخفیف‌های مشتری، آمار فروش وابستگان فرعی، کلیک‌های اختصاصی خام، نشانی‌های معرف و... در اختیار شما قرار می‌دهد.آمار فوری

نمایی کلی از وضعیت حساب همکاری خود دریافت کنید.

کلیک‌های خام

Check all transactions and commissions registered to your Affiliates account.

تراکنش‌ها

همه تراکنش‌ها و کمیسیون‌های ثبت شده در حساب همکاری خود را مشاهده کنید.

آمار وابستگان فرعی

آمار سطح و تراکنش وابستگان فرعی خود را مشاهده کنید.

پرداخت‌های من

روشی آسان برای پیگیری پرداخت‌های شما بر اساس تاریخ و مبلغ است.

آمار کانال

نتایج خود را بر حسب کانال به همراه آمار کارآمدی و ناکارآمدی تحلیل کنید.

درخت وابستگان فرعی

تصویری شفاف از رده‌های وابستگانی که به کمک شما ثبت نام کرده‌اند دریافت کنید.

شمارنده آمار

از این جدول برای مشاهده برداشت‌ها و کلیک‌های خام، اختصاصی و رد شده خود استفاده کنید.

نمودارهای پیشرفته

نمایش بصری وضعیت پیشرفت تصویری از کیفیت عملکرد شما به دست می‌دهد.

گزارش روند

روندهای حساب همکاری خود را شناسایی کنید و تصویری شفاف از آن به دست آورید.
با ما همکار شوید. معرفی کنید و درآمد کسب کنید

Disclaimer: As an HF Partner you are not permitted to offer investment advice to clients. Please read the Affiliates Agreement Terms and Conditions for more information.
home